мэдээ тайлан хугацаандаа явлаа

сумын 9-р сарын шуурхай мэдээ, нэрлэсэн жилийн 3-р улирлын тайлан,мэдээллийн цагийн тайлан аймгийн холбогдох хэлтэс агентлагууд руу явлаа