нэрлэсэн жил

Иргэдээ: ЗИС нэрлэсэн жилийн хүрээнд гэр бүлүүдийн дундах уралдаанд оролцоорой.