нэрлэсэн жилийн тайлан

нэрлэсэн жилийн 2019 оны 1-р улирлын тайлан 6 заалтын хүрээнд 31 ажил төлөвлөгдөж, 85%-ийн биелэлттэй гарлаа. Аймгийн ГБХЗХГ-т  тайлангаа хугацаанд нь хүргүүлсэн байна.