СУМАНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД

  • Малын индексжүүлсэн даатгал төсөл
  •  Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төсөл
  • Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн төсөл
  • Азийн хөгжлийн банкны Боловсролын багц тусламж төсөл
  • НҮБ-ын хүүхдийн сангийн төсөл
  • Монгол мал хөтөлбөр