Хууль эрх зүй

  • 78

    ХУУЛИЙН СУРГАЛТЫГ САР БҮР ХИЙЖ ...

    Сумын ИТХурал ЗДТГ-ын Эрх зүйн сургалт сурталчилгаа дотоод ажил хариуцсан албан тушаалтан, Цагдаагийн хэсэг, сумын ГХУСАЗСЗөвлөл хамтран хууль эрх зүйн чиглэлийн ажил, сургалтыг сар бүрийн эхний 7 ...

  • 119

    Хуулийн сургалт хийлээ ...

    Гамшгийн эрсдлийн бууруулах олон нийтэд мэдлэг чадвар олгох зорилгоор аймгийн Онцгой байдлын газар, Дэлхийн Зөн Монгол байгууллага, Улаан Загалмайн хороо хамтран сумдын нийгмийн ажилтан, байгаль ха...

Facebook messenger