Хууль эрх зүй

 • 239

  хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр...

  2019 оны эхний хагас жилийн хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн тайланг Сумын засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн 85%-ийн биелэлттэй дүгнэн аймгийн холбогдох хэлтсүүд болон ХШҮ-ий тас...

 • 322

  ХУУЛИЙН СУРГАЛТЫГ САР БҮР ХИЙЖ ...

  Сумын ИТХурал ЗДТГ-ын Эрх зүйн сургалт сурталчилгаа дотоод ажил хариуцсан албан тушаалтан, Цагдаагийн хэсэг, сумын ГХУСАЗСЗөвлөл хамтран хууль эрх зүйн чиглэлийн ажил, сургалтыг сар бүрийн эхний 7 ...

 • 373

  Хуулийн сургалт хийлээ ...

  Гамшгийн эрсдлийн бууруулах олон нийтэд мэдлэг чадвар олгох зорилгоор аймгийн Онцгой байдлын газар, Дэлхийн Зөн Монгол байгууллага, Улаан Загалмайн хороо хамтран сумдын нийгмийн ажилтан, байгаль ха...

Facebook messenger