Хуулийн сургалт хийлээ

Гамшгийн эрсдлийн бууруулах олон нийтэд мэдлэг чадвар олгох зорилгоор аймгийн Онцгой байдлын газар, Дэлхийн Зөн Монгол байгууллага, Улаан Загалмайн хороо хамтран сумдын нийгмийн ажилтан, байгаль хамгаалагч, ЭЗССДАХАжилтан нарт  2018-03-28 наас 30-ны өдрүүдэд буюу 2 өдрийн сургалт семинарыг зохион байгуулан сургагч багшийг бэлтгэлээ. Тус сургалтаар гамшгийн эрсдийг бууруулахад олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, иргэдэд мэдээ мэдээллийг хүргэхэд төрийн албан хаагчид хэрхэн манлайлан ажиллах сум орон нутагтаа мэдсэн сурсан зүйлээ хэрхэн түгээн дэлгэрүүлэх талаарх мэдээллүүд, хичээлүүд орлоо. Энэ үйл ажиллагааг сумандаа сурталчилах зорилгоор эхний ээлжинд төрийн албан хаагчдад мэдээлэл өгч байгууллага тус бүрээс 6 төрийн албан хаагчдыг сонгон "Гамшгийн эрсдлийг бууруулах, олон нийтэд мэдлэг чадвар" олгох нь сургалтыг сумын ЗДТГ-ын Эрх зүйн сургалт сурталчилгаа, дотоод ажил хариуцсан албан тушаалтан, Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчтай хамтран зохион байгуулж явуулаа. Тус сургалтыг цаашид бүх багууд дээр цаашлаад иргэн бүрт хүргэхийг зорин ажиллаж байна.