ХУУЛИЙН СУРГАЛТЫГ САР БҮР ХИЙЖ БАЙХААР БОЛЛОО.

Сумын ИТХурал ЗДТГ-ын Эрх зүйн сургалт сурталчилгаа дотоод ажил хариуцсан албан тушаалтан, Цагдаагийн хэсэг, сумын ГХУСАЗСЗөвлөл хамтран хууль эрх зүйн чиглэлийн ажил, сургалтыг сар бүрийн эхний 7 хоногт багтааж баг тус бүр дээр зохион байгуулан хийж байх хуваарь гаргаж ажиллаж байна. Тус ажлын хүрээнд 3 дугаар сард тус сумын нэгдүгээр багт "Зөрчлийн тухай хууль", " Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль" , "Газрын тухай хууль" , " Байгаль орчны тухай хууль" зэргийг сурталчилан ажиллав. Мөн 4 дүгээр сард 6 дугаар багт " Гамшгаас хамгаалах тухай хууль", " Байгаль орчны тухай хууль" зэргээр сургалт хийлээ. Цаашдаа бүх багууд дээр сургалтуудыг хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна.