хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн хагас жилийн тайлан нэгтгэгдлээ.

2019 оны эхний хагас жилийн хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн тайланг Сумын засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн 85%-ийн биелэлттэй дүгнэн аймгийн холбогдох хэлтсүүд болон ХШҮ-ий тасаг руу өнөөдөр хүргүүллээ.