Ёс заншлын өргөө

Нэрлэсэн  жилийн   ажлын  төлөвлөгөө  болон байгууллагын   тохижилтын   аяны   удирдамжийн   дагуу   байгууллагын  багш  ажилтан ,цэцэрлэгийн  нийт  эцэг   эхчүүдийн  дунд  "Тохижилтын   аян   өрнүүлэн  дугуй  гэр  байшинг  ардын  уламжлалт  тоглоом  ,мал  аж ахуйн   онцлогтой   танилцуулах   зорилгоор  ёс  заншлын   өргөөг   тохижуулан   хүүхдүүд   тоглож   эхэллээ.