Зуны гэр цэцэрлэг

2019  оны 06  сарын 18-наас  эхлэн  зуны  нүүдлийн   гэр   цэцэрлэгийг  1-р багийн Цавын  босгонд  2  бүлэг ,4-р  багийн Тасархай   хэсэгт   байгууллагын  6  ажилтан  100  хүүхдэд   Сургуулийн  Өмнөх  боловсролыг  амжилттай   эзэмшүүллээ.  сургалтын  явцад   хүүхдээ  цэцэрлэгт  хамруулсан  эцэг  эхчүүдийн  дунд  "Гар  бөмбөг",АХА -асуулт  хариултын   тэмцээнүүдийг   амжилттай  зохион байгуулсан. Мөн  эцэг  эхчүүдийн   дунд    сум  орон   нутаг болон байгууллагын  үйл  ажиллагаа "  Хүүхэд  хүмүүжүүлэх  эерэг  арга " сэдвээр   сургалтыг   зохион байгуулж   зөвлөмж  гарын  авлага   тараасан.