Хүүхдийн хурал

Хүүхдийн эрүүл мэнд боловсрол нийгмийн хамгааллын салбар комиссын хурал аймагт 2019 оны 06 дугаар сарын 11-ны өдөр 14 цагаас болно.