Мал эмнэлгийн үйлчилгээ цахим хэлбэрт шилжив.

Мал эмнэлгийн гарал үүслийн гэрчилгээ, мал эмнэлгийн үйлчилгээний /төлөвлөлт, гүйцэтгэл/ ажил цахим хэлбэрт шилжин ажиллаж байна. Цахим төлөвлөлтийн ажил 100% хийгдэж , урьдчилан сэргийлэх тарилгын ажил 90%-тай явагдаж байна.