ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

Төрөөс  иргэдэд  үзүүлж байгаа нийт үйлчилгээний 70 орчим  хувь нь улсын  бүртгэлийн үйлчилгээ  байдаг.Монгол Улсын  иргэн бүрт хамаатай  Улсын бүртгэлийн багц хууль 2018 онд батлагдсан байна.

Улсын бүртгэлийн багц хууль

  • Улсын бүртгэлийн ерөнхий  хууль
  • Иргэний улсын бүртгэлийн  тухай хууль
  • Эд хөрөнгийн  улсын бүртгэлийн  тухай хууль

Хуулийн этгээдийн  улсын бүртгэлийн  тухай хууиуд орж байна.

Шинэ хуулиар  Төрийн цахим мэдээллийн санд 

  • Иргэний 19
  • Эд хөрөнгийн 29
  •  хуулийн этгээдийн 10
  • Зохиогчийн эрхийн 3
  • Аж үйлдвэрийн  өмчийн эрхийн 33

 Архивын 28 нийт 122 төрлийн  үйлчилгээг үзүүлдэг .

Монгол Улсын 330 сумаас 300 гаруй  сум нь  интернетийн  өндөр  хурдны  сүлжээнд  холбогдсон  тул энэхүү төрийн цахим үйлчилгээг орон даяар хэрэгжүүлэх боломжтой боллоо.