Иргэдийн анхааралд

ГАЗАР ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛД АНХ  БҮРТГҮҮЛЭХЭД

1. Мэдүүлэг гаргах

2. Өргөдөл 

3. Газар өмчлөх  эрх олгосон шийдвэр/ хуулбар үнэн тэмлэгээр баталгаажсан / 

4. Газрын төлөв байдал,чанарын  улсын  хянан баталгааны дүгнэлт 

5.Газрын  мэдээллийн  санд бүртгэгдэж баталгаажсан кадастрын зураг