ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС

 МЭДЭЭЛЭЛ

Иргэн та "Монгол улсын  иргэнэий үнэмлэхийн дүрэм"-ийн 2.7.1-д зааснаар Иргэний үнэмлэхийг цэвэр гамтай эзэмших хадгалах  үүрэгтэй

ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ  ХУУЛИЙН 15.24.4

Хэрэв иргэний улсын  бүртгэлийн  талаар журам зөрчсөн  бол хүнийг 30 нэгжтэй  тэнцэх  хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

/ 1 НЭГЖ=1000 төгрөг/