Татварын хуулийн сургалт

Татварын хуулийн шинэчлэл болон Е баримтын хуулийн хэрэгжилт цаашид авах арга хэмжээний талаар бизнес эрхлэгч 12 иргэнд сургалтыг зохион байгуулж цаашид иргэдэд Е баримт олгож байх талд тодорхой зөвөлгөө өгөв.

Сургалт амжилттай үр дүнтэй боллоо.