Татварын хуулийн шинэчлэл, түүний хэрэгжилт

Татварын хуулийн шинэчлэл, е баримтын хэрэгжилт, татварын орлогын  гүйцэтгэл, орон сууцны болон оюутаны хөнгөлөлтийн талаар эрүүл мэндийн төвт сургалт, мэдээллийг хийж төгсгөлд нь нрүүл мэндийн дасгал зааж , дасгал хийж сургалт өндөрлөв.