хөдөө багийн иргэдтэйгээ уулзлаа.

Сумын ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүд 2 баг болон ажиллаж хөдөөгийн өрх бүрээр орж, хуулиудын шинэ гарч байгаа заалт, өөрчлөлт түүнийг хэрэгжүүлэн ажиллах талаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, иргэд малчдынхаа санал хүсэлт, бодлыг сонсож хариуг хуулийн хугацаанд сумын засаг даргын албан бичгээр хүргэн ажиллаж байна.